Dwanaście tomów to efekt kilkuletnich prac zespołów badawczych z różnych ośrodków naukowych nad dziedzictwem Pierwszej Rzeczypospolitej, pojmowanym jako jednocześnie integralna i odrębna część kultury europejskiej. Celem serii, powstającej w ramach projektu „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości”, jest rozpoznanie i opisanie struktury aksjologicznej kultury tego okresu w ujęciu komparatystycznym, to znaczy odtworzenie dróg, jakimi przekazywano idee i wartości; rekonstrukcja nieustannego dialogu Rzeczypospolitej z Europą. Seria kontynuuje badania nad historią kultury polskiej prowadzonych w ramach wcześniejszego projektu „Humanizm. Idee, nurty, paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej”, zachowując jednak przedmiotową i metodologiczną odrębność.

Tom I. Wśród krajów Północy. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, słowiańskich i naddunajskich: mapa spotkań, przestrzenie dialogu

red. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

- Rzeczpospolita wobec kultur germańskich
- Rzeczpospolita wobec kultur romańskich
Rzeczpospolita wobec kultury węgierskiej i kultur słowiańskich

Więcej informacji...

Tom II. W przestrzeni Południa. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów romańskich: estetyka, prądy i style, konteksty kulturowe

red. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Więcej informacji...

Tom III. Wartości polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Struktury aksjologiczne i granice cywilizacyjne

red. Jerzy Axer, Anna Grześkowiak-Krwawicz

Więcej informacji...

Tom IV. Monastycyzm XVI-XVIII w. Tradycja średniowieczna wobec wyzwań nowożytnego humanizmu

red. Tomasz Gronowski OSB, Piotr Urbański

Więcej informacji...

Tom V. Między teologią a duszpasterstwem powszechnym na ziemiach Korony doby przedtrydenckiej. Dziedzictwo średniowiecza i wyzwania XV-XVI wieku

red. Wacław Walecki

Więcej informacji...

Tom VI. Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej

red. Justyna Dąbkowska-Kujko

Więcej informacji...

Tom VII. Drogi duchowe katolicyzmu polskiego XVII wieku

red. Alina Nowicka-Jeżowa

Więcej informacji...

Tom VIII. Luteranizm w kulturze Pierwszej Rzeczypospolitej

red. Katarzyna Meller

Więcej informacji...

Tom IX. Ewangelicyzm reformowany w Pierwszej Rzeczypospolitej. Dialog z Europą i wybory aksjologiczne w świetle literatury i piśmiennictwa XVI-XVII wieku

red. Dariusz Chemperek

Więcej informacji...

Tom X. Antytrynitaryzm w Pierwszej Rzeczypospolitej w kontekście europejskim. Źródła - rozwój - oddziaływanie

red. Michał Choptiany, Piotr Wilczek

Więcej informacji...

Tom XI. Między Wschodem a Zachodem. Prawosławie i unia

red. Marzanna Kuczyńska

Więcej informacji...

Tom XII. Wiek XVIII między tradycją a oświeceniową współczesnością. Hermeneutyka wartości religijnych

red. Bernadetta Kuczera-Chachulska i Tomasz Chachulski we współpracy z Jerzym Snopkiem

Więcej informacji...